عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل و اجرائی طرح تفکیک زباله سایت و زون غربی (آق قلا)

آگهی مناقصه

واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل و اجرائی طرح تفکیک زباله سایت و زون غربی (آق قلا)

واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل و اجرائی طرح تفکیک زباله سایت و زون غربی (آق قلا)

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان در نظر دارد نسبت به واگذاری مراحل اجرائی مدیریت و راهبری کامل و اجرایی طرح تفکیک وپردازش زباله های خشک بازیافتی کارخانه و سایت دفن زباله و سرمایه گذاری در بخش بازیافت مواد خشک و همچنین سرمایه گذاری در بخش تولید کمپوست سایت با کلیه امور تعمیر ونگهداری واقع در آق قلا کیلومتر 5 جاده اق قلا به گمیشان جنب پتروشیمی ازطریق مناقصه به مدت سه سال اقدام نماید.
 کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا  حقوقی با توجه به شرایط شرکت در مناقصه به شرح آتی می توانند پیشنهادات خود را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :
1-      متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده یک فقره فیش بانکی به مبلغ 000/000/ 300 ریال معادل سی میلیون تومان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره 0107143889001 نزد بانک ملی به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان واریز و  در پاکت شماره 1 قرار داده به همراه اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت (اجاره ماهانه پیشنهادی) جهت شرکت در فراخوان به این سازمان ارائه و در قبال آن رسید دریافت نمایند. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ 28 /06 /1398 می باشد .
2-      بابت پیشنهادات رسیده کمیسیون معاملات در روزشنبه مورخه 30 /06 /98 راس ساعت 30 /14 در محل دفتر سازمان تشکیل و پاکت های پیشنهادی پس از رسیدگی بازگشایی و نتیجه مزایده اعلام می گردد.
3-      سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نگهداری و در صورت امتناع نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده مشارالیه ضبط و موضوع به ترتیب به نفرات دوم و سوم واگذار می گردد و در صورت امتناع مشارالیها ، سپرده نفرات بعدی نیز به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.
4-      کلیه کسورات قانونی و هزینه های مربوط به نشرآگهی و کارشناسی و انعقاد قرارداد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه با برنده بوده و شرکت کنندگان می بایست براساس شرایط اعلامی پیشنهاد دهند وپیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود و به پیشنهادات  مخدوش و بدون واریز سپرده،  مشروط و قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد. بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود.
5-      سازمان در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و محل دریافت اسناد امور مالی و محل تسلیم پیشنهادها دبیرخانه سازمان می باشد .
6-      سایر موارد در اسناد و مدارک مناقصه منعکس و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از طرف سازمان می باشد و محدوده خدماتی را سازمان تعیین می نماید
7-      ارائه پیشنهادات می بایست فقط در خصوص موارد فوق باشد و پیشنهاد دهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت (اجاره ماهانه پیشنهادی)اعلام و در پاکت شماره 2 قرارداده و به این سازمان ارائه و در قبال آن رسید دریافت نمایند.
8-      متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر و اخذ اسناد مناقصه می توانند همه روزه از ساعت 30 /7 صبح لغایت 14 با برقراری تماس با شمارهای 32480273-32480272-017 و یا مراجعه به سازمان به آدرس گرگان – سایت اداری جنب استانداری و یا پایگاه اینترنتی اطلاعات لازم را کسب و اسناد مذکور را دریافت نمایند.

ارسال کننده خبر : معاونت هماهنگی امور عمرانی
تأیید کننده خبر : کارشناس2
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • 0
  • نویسنده : omrani
  • بازدید : 55
  • کد خبر : 65468