عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » تاکید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان در حمایت از بخش خصوصی در حوزه پسماند


تاکید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان در حمایت از بخش خصوصی در حوزه پسماند

تاکید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان در حمایت از بخش خصوصی در حوزه پسماند

 

مهندس ملک شاهکویی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان در گفتکو با خبرنگاران گفتكنترل آلودگی های زیست محیطی از جمله زائدات و پسماندها وظیفه ای خطیر و ضرورتی انكار ناشدنی در زندگی امروز است و درفراینـد تحـوالت بزرگـی کـه جهـان بـا آن روبـرو اسـت. برزگــترین تهدیدی که قــلب جهــان را نشـانه میـرود. آلودگیهـای زیسـت محیطـی اسـت و باید روشـهایی بـرای کنترل پسـماندهای تولیدی در تمدن صنعتی جستجو شـود تـا از زیانهـای وارده بـر محیـط زیسـت کاسـته شـود. به عبارتی مدیریت پسـماندهای شـهری، یکـی از شـاخصهای مدیریـت پایدار است.

ملک شاهکویی اظهار داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان در راستای ساماندهی پسماندهای شهری و روستائی و یكپارچه سازی درارائه خدمات در سطح استان گلستان و همچنین تبدیل تهدید زباله به فرصت بازیافت عتبارات بسیار خوبی برای ایجاد زیر ساخت های لازم در زمینه پردازش و تولید کمپوست و دفع اصولی در سایت های غربی و شرقی استان جذب نموده است

وی در ادامه در خصوص حمایت از بخش خصوصی در مدیریت پسماند گفت: سازمان مدیریت پسـماند شهرداریهای استان بـه دنبال جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین معرفی فناوریها و دستاوردهای خود بـه سراسر کشور است.تأیید کننده خبر : کارشناس1
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : پسماند
  • بازدید : 72
  • کد خبر : 96622