عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانیازدهمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری1402

صورتجلسه شماره : 11
تاریخ صورتجلسه : 1402/06/30
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیدهمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری1402

صورتجلسه شماره : 10
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/26
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازینهمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری1402

صورتجلسه شماره : 9
تاریخ صورتجلسه : 1402/05/03
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیهشتمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری1402

صورتجلسه شماره : 8
تاریخ صورتجلسه : 1402/06/30
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیپنجمین هفتمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1402شهرهای مراوه.آزادشهر.مینودشت.رامیان.کلاله.گنبد

صورتجلسه شماره : 7
تاریخ صورتجلسه : 1402/02/19
مشاهده صورتجلسه : [center]-5-19.2.1402-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیپنجمین ششمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال1402 بندرگز و بندرترکمن و کردکوی

صورتجلسه شماره : 6
تاریخ صورتجلسه : 1402/02/19
مشاهده صورتجلسه : [center]-5-1402.02.19-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/10/17
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیپنجمین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1402

صورتجلسه شماره : 5
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/24
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/06/20
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازی-چهارومین جلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1402

صورتجلسه شماره : 4
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/15
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/06/20
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیمصوبات کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای گرگان و آق قلا سال 1402

صورتجلسه شماره : شماره 3
تاریخ صورتجلسه : 1402/03/25
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.03.25.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/04/13
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیمصوبات کمیسیون ماده5 شهرهای مراوه تپه .آزادشهر.مینودشت.رامیان.کلاله.گنبد در سال 1402

صورتجلسه شماره : 2
تاریخ صورتجلسه : 1402/02/19
مشاهده صورتجلسه : -5-19.2.1402-.pdf  

 • تاریخ: 1402/04/07
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیمصوبات کمیسیون ماده 5 شهرستانهای بندرگز و بندرترکمن و کردکوی- 1402

صورتجلسه شماره : 1
تاریخ صورتجلسه : 1402/02/19
مشاهده صورتجلسه : -5-1402.02.19-.pdf  

 • تاریخ: 1402/04/07
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازیجلسه ی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 1401.12.3

صورتجلسه شماره : شماره هفت
تاریخ صورتجلسه : 1401/12/03
مشاهده صورتجلسه : -1401.12.3.pdf

 • تاریخ: 1402/02/18
 • نام دستگاه: اداره کل راه و شهرسازی