عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانپانزدهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 15
تاریخ صورتجلسه : 1402/12/23
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-15-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/12/28
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیچهاردهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 14
تاریخ صورتجلسه : 1402/12/02
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-14-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/12/28
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیسیزدهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 13
تاریخ صورتجلسه : 1402/11/01
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-13-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/11/10
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیدوازدهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 12
تاریخ صورتجلسه : 1402/10/19
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-12-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/10/30
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزییازدهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 11
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/25
مشاهده صورتجلسه : [center]sooratjalaseh-11-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/08/06
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیدهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 10
تاریخ صورتجلسه : 1402/06/13
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-10-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/06/21
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزینهمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 9
تاریخ صورتجلسه : 1402/05/10
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-9-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/05/31
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیهشتمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 8
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/20
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-8-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/04/24
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیهفتمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 7
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/09
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-7-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/04/11
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیششمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 6
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/06
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-6-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/04/11
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیپنجمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 5
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/04
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-5-1402.pdf

 • تاریخ: 1402/04/11
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزیچهارمین صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 4
تاریخ صورتجلسه : 1402/04/01
مشاهده صورتجلسه : sooratjalaseh-4-1402.pdf  

 • تاریخ: 1402/04/05
 • نام دستگاه: سازمان جهاد کشاورزی