عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره 26

ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره 26

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ بیست و ششمین ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان منتشر شد.

کد خبر: 112360


ویژه نامه خبری دومین رويدادبين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران/رویدادگلستان/شماره3

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ سومین ویژه نامه، دومین رويداد بين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲  به نام رویداد گلستان منتشر شد.

کد خبر: 108824


ویژه نامه خبری دومین رويدادبين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران/رویدادگلستان/شماره2

 

 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ دومین ویژه نامه، دومین رويداد بين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲  به نام رویداد گلستان منتشر شد.

 

کد خبر: 108798


ویژه نامه خبری دومین رويدادبين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران/رویدادگلستان/شماره1

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ اولین ویژه نامه، دومین رويداد بين المللي نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲  به نام رویداد گلستان منتشر شد.

کد خبر: 108797


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره 25

 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ بیست و پنجمین ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان منتشر شد.

 

کد خبر: 107118


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره 22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ بیست و دومین ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان منتشر شد.

 

کد خبر: 104170


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره بیست و یک

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان به شماره بیست و یک منتشر شد.


 


کد خبر: 103507


چالش های گلستان و اقدامات جهادی در دولت سیزدهم

 

چالش های گلستان و اقدامات جهادی در دولت سیزدهم


کد خبر: 100922


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره نوزدهم


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان به شماره نوزدهم منتشر شد.


کد خبر: 100762


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره هجدهم

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان به شماره هجدهم منتشر شد.


 

کد خبر: 100761


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره هفدهم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان به شماره هفدهم منتشر شد.


کد خبر: 100759


ویژه نامه خبری استانداری گلستان / پیک گلستان / شماره شانزدهم

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان؛ ویژه نامه خبری استانداری گلستان به نام پیک گلستان به شماره شانزدهم منتشر شد.

کد خبر: 100758