عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانبیست و یکمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان

صورتجلسه شماره : 97/94803
تاریخ صورتجلسه : 1402/12/27
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1403/01/16
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایبیستمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان

صورتجلسه شماره : 97/90433
تاریخ صورتجلسه : 1402/12/15
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1403/01/16
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایمصوبات نوزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 97/84162
تاریخ صورتجلسه : 1402/1118
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/11/24
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایهجدهمین مصوبات هجدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 97/81167
تاریخ صورتجلسه : 1402/11/09
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/11/24
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایهفدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل- 1402

صورتجلسه شماره : 17
تاریخ صورتجلسه : 1402/10/13
مشاهده صورتجلسه : -.pdf  

 • تاریخ: 1402/11/08
 • نام دستگاه: دفتر فنی، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيكشانزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل- 1402

صورتجلسه شماره : 16
تاریخ صورتجلسه : 1402/09/16
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/11/08
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایپانزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل

صورتجلسه شماره : 15
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/30
مشاهده صورتجلسه : [center]-.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/11/08
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایمصوبات چهاردهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 97/55921
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/07
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/08/09
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایمصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 97/49340
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/12
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/07/13
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایمصوبات دوازدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 97/46411
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/01
مشاهده صورتجلسه : [center]-1402.pdf [/center]

 • تاریخ: 1402/07/13
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده اییازدهمین صورتجلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان - 1402

صورتجلسه شماره : 11
تاریخ صورتجلسه : 1402/06/02
مشاهده صورتجلسه : -.pdf    

 • تاریخ: 1402/06/12
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ایدهمین صورتجلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان در سال 1402

صورتجلسه شماره : 10
تاریخ صورتجلسه : 1402/05/22
مشاهده صورتجلسه : -1402.pdf  

 • تاریخ: 1402/06/02
 • نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای