عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانصورتجلسه شماره 5 (642) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان- 1403

جلسه 5 (642) ستاد تسهیل با حضور جناب آقای علی محمد زنگانه و سایر اعضای اصلی و فرعی برگزار شد و پس از استماع درخواست های متقاضیان در جلسه موارد بررسی شد و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه در اختیار متقاضی قرار گرفت.
کد خبر: 113027


صورتجلسه شماره 4 (641) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان- 1403

جلسه 4 (641) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور جناب آقای علی محمد زنگانه و سایر اعضای اصلی و فرعی برگزار شد و پس از استماع درخواست های متقاضیان در جلسه موارد بررسی شد و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه در اختیار متقاضی قرار گرفت.
کد خبر: 113026


صورتجلسه شماره 3 (640) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان- 1403

جلسه 3 (640) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور جناب آقای علی محمد زنگانه و سایر اعضای اصلی و فرعی برگزار شد و پس از استماع درخواست های متقاضیان در جلسه موارد بررسی شد و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه در اختیار متقاضی قرار گرفت.
کد خبر: 113025


صورتجلسه شماره 1 (638) کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه 1 ( 638 ) کارگروه تسهیل با حضور جناب آقای علی محمد زنگانه و سایر اعضای اصلی و فرعی برگزار شد و پس از استماع درخواست های متقاضیان در جلسه موارد بررسی شد و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه در اختیار متقاضی قرار گرفت.
کد خبر: 113001


صورتجلسه شماره 636 کارگروه تسهیل و رفع موانع استان

جلسه 636 ستاد تسهیل با حضور جناب آقای علی محمد زنگانه و سایر اعضای اصلی و فرعی برگزار شد و پس از استماع درخواست های متقاضیان در جلسه موارد بررسی شد و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه در اختیار متقاضی قرار گرفت.
کد خبر: 112999
 

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1403

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1403
کد خبر: 112978