عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانصورتجلسه 626 ستاد تسهیل

صورتجلسه شماره : 626
تاریخ صورتجلسه : 1402/09/22
مشاهده صورتجلسه : 626.pdf

 • تاریخ: 1402/10/18
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 625 ستاد تسهیل

صورتجلسه شماره : 625
تاریخ صورتجلسه : 1402/09/15
مشاهده صورتجلسه : 625.pdf

 • تاریخ: 1402/10/18
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 624 ستاد تسهیل

صورتجلسه شماره : 624
تاریخ صورتجلسه : 1402/09/08
مشاهده صورتجلسه : 624.pdf

 • تاریخ: 1402/10/18
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 623 ستاد تسهیل

صورتجلسه شماره : 623
تاریخ صورتجلسه : 1402/09/01
مشاهده صورتجلسه : 623.pdf

 • تاریخ: 1402/10/18
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 622 ستادتسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 622
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/24
مشاهده صورتجلسه : 622.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 621 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 621
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/24
مشاهده صورتجلسه : 621.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 620 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 620
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/11
مشاهده صورتجلسه : 620.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 619 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 619
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/10
مشاهده صورتجلسه : 619.pdf

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه 618 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 618
تاریخ صورتجلسه : 1402/08/03
مشاهده صورتجلسه : 618.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه شماه 617 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 617
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/30
مشاهده صورتجلسه : 617.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه شماره 616 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 616
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/20
مشاهده صورتجلسه : 616.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانصورتجلسه شماره 615 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان -1402

صورتجلسه شماره : 615
تاریخ صورتجلسه : 1402/07/19
مشاهده صورتجلسه : 615.pdf  

 • تاریخ: 1402/09/12
 • نام دستگاه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان